1. Со оваа Политика на приватност се уредуваат начините на кои се собираат, одржуваат и откриваат податоци собрани од посетителите на веб платформата bid.mk(во понатамошниот текст: bid.mk или веб платформа).
 2. Оваа Политика на приватност се однесува исклучиво на корисниците на веб платформата. Доколку на веб платформата е содржан линк кој ќе Ве поврзе со други веб страници, ние не преземаме никаква одговорност во однос на заштита на личните податоци кој ја обезбедуваат тие веб страни.
 3. Посетата на нашата платформа. Ние ги собираме личните идентификациски информации од посетителите само доколку тие самите се согласат да ги достават таквите податоци до нас преку пополнување на формуларот за регистрација за купување од нашата веб платформа.
 4. Со користење на нашата веб платформа, Вие се согласувате со одредбите од оваа Политика за приватност на личните податоци на платформата. Доколку не се согласувате со оваа Политика, Ве молиме да не ја користите нашата платформа и истата да ја напуштите.
 5. Доколку се регистрирате за онлајн купување на рекламен простор т.е услуга, сите лични податоци кои ќе ги внесете преку формата за регистрација, ќе се користат исклучиво за потребите на процесирање на Вашата нарачка.
 6. При вршење на регистрација, од Вас ќе бидат побарани следниве податоци: име и презиме, е-поштa и телефон за контакт
 7. Податоците кои ги собираме и се чуваат кај нас, нема да се објавуваат, продаваат или доставуваат на трета страна освен на надлежните органи на начин определен со законските прописи на Република Северна Македонија.
 8. Вашите лични податоци нема да бидат продавани, разменувани, изнајмувани или споделувани со други физички или правни лица, органи на државна власт или други тела, освен во случаи утврдени со закон.
 9. Bid.mk ги презема сите пропишани технички и организациони мерки за обезедување на тајност и заштита при обработката на личните податоци со кои располага, заради спречување неовластен пристап, неовластено откривање или евентуална нивна злоупотреба.
 10. Нашата платформа може да користи колачиња („Cookies“) за да се подобри корисничкото искуство. „Cookies“ се мали датотеки кои се внесуваат на компјутерот на посетителот од страна на web серверот. Сите информации кои се меморираат во рамките на „Cookies“ можат да бидат искористени само за потребите на веб услугата и тоа на начин на кој Вашата приватност нема да биде загрозена.
 11. Доколку сте регистрирани на нашата Веб страница, врз основа на Ваше писмено барање Вие имате право да бидете информирани кои лични податоци се обработуваат за Вас и кои се целите и правната основа на обработката на личните податоци, да пристапите до Вашите лични податоци и да ги дополните, измените, избришете или да побарате запирање на нивната понатамошна обработка.
 12. Ние не прифаќаме било каква одговорност за штетите што настанале при склучување договор, водење судска постапка или друго, доколку штетата настанала поради користење или неможност за користење на нашата платформа или поради одлука која била донесена како резултат на посета на платформата. Со исклучок на материјалите кои се од правен карактер останатите материјали представуваат наши гледишта и ставови – тие не се правен или стучен совет.
 13. По наша одлука, ние понекогаш може да вклучиме или понудиме, производи/услуги од надворешни субјекти на нашиот сервис. Овие надворешни линкови имаат посебни или независни политики за приватност. Од таму, ние не сме одговорни за содржината и активностите на надворешните линкови (вебсајтови).
 14. Ние го задржуваме правото во секое време да ја измени или дополни оваа Политика за приватност, за што ќе биде поставено видливо известување на веб платформата.
 15. Доколку сакате Вашите податоци да бидат ажурирани или избришани, можете да нè контактирате преку: е-пошта [email protected], телефонскиот број +389 75 219 058.