Добродојдовте на онлајн платформата Bid.mk. Ние ви овозможуваме користење на услугите и содржините на својот интернет портал кои се регулирани со овие Услови за користење и важат за сите содржини, страници, услуги, интернет домени и поддомени кои се во сопственост на Bid.mk.

Со користењето на интернет порталот на Bid.mk, неговите страници, содржини и услуги се смета дека корисниците во секој момент се запознаени со овие Услови за користење и дека во целост ги разбираат и прифаќаат.

Овој документ ги содржи општите услови од Договорот за користење на информатички услуги и ресурси што ги обезбедува фирмата ВИЗИТИНГ ИНФО ДОО, преку он-лајн платформата Bid.mk и ги регулира односите помеѓу фирмата како извршител на услуга и корисникот на услугите достапни на веб-сајтот.

Дефинирање на поими

  • Bid.mk – онлајн платформа за поврзување на бизниси и клиенти. Преку оваа платформа на корисниците им се обезбедуваат различни информациски услуги, кои се предмет на овие Услови за користење.
  • ВИЗИТИНГ ИНФО ДОО – Фирма-сопственик на платформата Bid.mk и ги нуди информатичките услуги преку истата. Друштвото е регистрирано од Централен регистар на Република Северна Македонија со ЕМБС 7141831, ЕДБ 4006016512284, е-пошта: [email protected], жиро-сметка 210-0714183101-60 НЛБ Банка АД Скопје и ги нуди услугите кои се предмет на овие Услови за користење.

Регистрација и склучување на договор

Договорот е склучен кога клиентот го пополнува формуларот за регистрација и истиот е одобрен од страна на администраторот. Клиентот е должен да ги пополни сите побарани податоци точни и целосни информации и истите да ги потврди.

Клиентот е должен да ги прегледува и обновува информациите доколку е потребно на корисничката сметка Bid.mk, и доколку некои недостасуваат Bid.mk има право да ги побара.

Давателот на услугата – сервисот Bid.mk има право во секое време да го прекине обезбедување на услугата, раскинување на договорот, доколку информациите што ги доставил клиентот не се точни, не одговараат со податоците добиени од регистрацијата или примателот на услугата не ги исполнува точките наведени во договорот.

Промена на содржина на платформата, услуги и услови за користење

  • Bid.mk го задржува правото на промена, отстранување (привремено или трајно) на било која содржина на платформата и услугите без обврска за претходна најава. Bid.mk не е одговорен за било каква штета настаната од овие промени.
  • Bid.mk го задржува правото за промена на Условите за користење во било кое време и нема да биде одговорен за можните последици кои произлегле од таквите промени. Промените стапуваат на сила со објавување на оваа страна.
  • Bid.mk се обврзува во граница на своите можности, клиентот да го рекламира и на други страници за кои смета дека може да привлече добар публицитет за својот клиент.